Full Body Massage Men

Respectvolle aanrakingAlgemene Voorwaarden  [Scroll down for English]                    

Om al de massages en eventuele andere behandelingen die je bij Full Body Massage Men  ondergaat soepel te laten verlopen hanteer ik een aantal  voorwaarden. Als u een afspraak maakt, dan ga ik ervan uit dat u deze voorwaarden gelezen hebt, en hiermee akkoord gaat.

1. De massages  en eventuele andere behandelingen die je bij Full Body Massage Men ondergaat zijn niet bedoeld om medische condities (zoals ziekte of chronische klachten) te diagnosticeren en/of te behandelen

2. . Ben je onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, of gebruik je medicijnen dan is het verstandig met je arts te overleggen of je gemasseerd mag worden

3. In bepaalde gevallen kan ik besluiten om af te zien van een bepaalde behandeling en u doorverwijzen naar een arts / specialist.

4. Het verzwijgen van aandoeningen met de eventuele daarbij komende gevolgen zijn de verantwoordelijkheid van de cliënt. Full Body Massage Men is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventuele schade en / of letsel.

5.  Bij het maken van een afspraak wordt altijd je E-mailadres, adres en telefoonnummer gevraagd  ten behoeve van mijn administratie. Bovendien worden alle persoonlijke en medische gegevens niet met derden gedeeld tenzij met uw schriftelijke toestemming. Er mag dan indien overleg worden met een evt. behandelend arts / specialist. Ik heb een geheimhoudingsplicht.

6. Eventueel medicijngebruik of behandeling van een arts of specialist of een andere vorm van therapie, dient u vooraf aan mij mee te delen. Misschien is een aanpassing van een behandeling dan noodzakelijk. Full Body Massage Men is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel tijdens en/of na de behandeling als gevolg van het verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.

7. Bij de volgende contra- indicaties kan er niet gemasseerd worden:

 • Slechte algehele gezondheid
 • Hartklachten
 • Infectieziekten (o.a. griep)
 • Koorts
 • Besmettelijke huidziekten
 • Trombose
 • Zware oververmoeidheid
 • Ernstige rugpijn
 • Kanker

    Raadpleeg bij twijfel altijd uw (huis) arts/ specialist.

8. Full Body Massage Men is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen.

9. Gemaakte afspraken kunnen 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden aan u door berekend.

10. Mobiele telefoons dienen op stil/ uitgezet te worden.

11. N.B. indien u allergisch bent voor katten, dient u daar zelf de benodigde maatregelen voor te nemen.

12. Ethiek en hygiëne zijn bij mij vanzelfsprekend, ik verwacht dit ook van mijn cliënten.

13. De massages zijn geschikt voor alle mannen vanaf 18 jaar en ouder.

14. Je gemaakte afspraak is pas officieel als je op voorhand 50% van de gekozen behandeling voldoet en zal direct per tikkie worden afgerekend. De rest van de betaling geschiedt contant of per pin of tikkie

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Full Body Massage Men, gevestigd aan Statenweg 148 B 3039 JN Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

info@fullbodymassagemen.com Statenweg 148 B 3039 JN Rotterdam Telefoonnummer 0636 185 599

R. Durant is de Functionaris Gegevensbescherming van Full Body Massage Men. Hij is te bereiken via info@fullbodymassagemen.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Full Body Massage Men verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een

Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Full Body Massage Men verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Full Body Massage Men bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De persoonsgegevens worden offline bewaard op een gecodeerde usb-opslag.

Full Body Massage Men verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken. Full Body Massage Men gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de

technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Full Body Massage Men en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fullbodymassagemen.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Full Body Massage Men wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Full Body Massage Men neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@fullbodymassagemen.com

  

General Conditions                        

To make sure that all the massages and any other treatment that you undergo at Full Body Massage Men (FBMM) go smoothly I handle a number of conditions. If you make an appointment, I assume that you have read and agree to these terms.

 

 1. The massages and any other treatments that you undergo are not intended to diagnose and/or treat medical conditions. (such as illness or chronic complaints)

 2. If you are under treatment of a doctor, therapist or specialist, or if you use medications, it is advisable to consult with your doctor first if you may be massaged.

 3. In certain cases, I may decide to refrain from a certain treatment and refer you to a doctor/specialist.

 4. The concealment of disorders with any subsequent consequences are the responsibility of the client. FBMM is in no way responsible for any damage and/or injuries.

 5. When making an appointment, you will always be asked for your e-mail address, address and telephone number for my administration. In addition, all personal and medical data are not shared with third parties except with your written consent such as consultations with a possible physician/specialist. I have a duty of confidentiality and am in compliance with the latest legislation (AVG)

   

 6. If any medicine or treatment of a doctor or specialist or any other form of therapy is required, please inform me on beforehand. Perhaps an adjustment of a treatment is then necessary. FBMM is not responsible for damage and/or injuries during and/or after treatment due to the concealment of medical information such as physical and/or mental disorders, injuries and drug use.

 7. With the following contraindications no massages are possible:

 

 

 • Poor overall health

 • Heart complaints

 • Infectious diseases (e.g. flu)

 • Fever

 • Infectious skin diseases

 • Thrombosis

 • Heavy fatigue

 • Severe back pain

 • Cancer

  If in doubt, always consult your (house) doctor/specialist.

 

 1. FBMM is not responsible for damage, theft or loss of personal belongings.
 2. Appointments made 24 hours in advance can be cancelled free of charge. No or late canceled appointments will be passed on to you.
 3. Mobile phones should be on silent/off.

 4. N.B. If you are allergic to cats, you should take the necessary measures.

 5. Ethics and hygiene ere self-evident, I also expect this from my clients.

 6. The massages are suitable for all males aged 18 and over.

 7. Your appointment is only official if you meet 50% of the chosen treatment in advance and will be paid immediatly per tikkie. The rest of the payment is made in cash or by pin or tikkie